Atrėbutika Draugėjės veikla Tėtolėnis

Skouda Žemaitiu draugėja
» Informacija
» Zemaitiu kalba 24/7
Vėlniaus žemaitiu draugėja
Nuorodos


Lankytojai: 267.

ŽEMAITIU KULTŪRAS DRAUGĖJĖS PREZIDIUMA PUOSIEDE 2016-05-28 DARBUOTVARKĖ

Vėita: Biržuvienu dvars, Telšiū rajuons

Laiks 2016 - 05 -28, 11 val.

Darbuotvarkė:

  1. Dėl Žemaitiu dėinū renginiū 2016 m. 07-08 mėn.

  2. Dėl paminkla Dorbės mūšė atminimou atidarīma 2016-07-23 Telšiūse.

  3. Dėl Žemaitėjės gramatikas išleidėma ir kėtė kalbuos klausimā.

  4. Dėl Žemaitėjės himna sukūrėma.

  5. Personalinis klausims dėl ŽKD pirmininka.

  6. Kiti klausimā, diskusėjės, pasisakīmā.

ŽKD pirmininks Stasīs KasparavičiusŽEMAIČIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS  PREZIDIUMO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS

Varniai
2015-04-11

Posėdyje dalyvavo Žemaičių kultūros draugijos (toliau – ŽKD) prezidiumo nariai:
Stasys Kasparavičius – ŽKD pirmininkas, Egidijus Kaubrys, Antanas Kontrimas,  Romualdas Miceika, Jolanta Skurdauskienė, Vacys Vaivada, Edmundas Žalpys, Algirdas Žebraukas.

Draugijos skyrių pirmininkai: 
Vincas Kučinskas (Joniškis), Jonas Vitkauskas (Kaunas), Algimantas Armonas (Kelmė), Regina Narutavičiūtė (Klaipėda), Pranas Andriejaitis (Kretinga), Algirdas Marčius (Nida), Gintaras Gricius (Mažeikiai), Augustas Stanislovas Narmontas (Palanga), Violeta Stašiūnienė (Panevėžys), Vidmantas Gendvilas (Plungė),  Alfredas Brauklys (Raseiniai), Petras Lengvenis (Rietavas), Genovaitė Gricienė (Seda), Jonas Grušas (Skoudas), Kazys Juknius (Šilalė),  Jonas Bartkus (Šiauliai), Birutė Normantienė (Tauragė), Andrius Dacius (Telšiai),  Linas Šedvilas (Varniai).

Svečiai:
Stanislava Bartkuvienė (Šiauliai), Vanda Apulskienė  (Šilalė), Irena Šimkuvienė (Šilalė), Rimantas Normantas (Tauragė), Anita Miceikė (Klaipėda), Birutė Andrijaitienė  (Kretinga),  Daina Andrijaitytė (Kretinga), Salomėja Balčiūnienė (Joniškis), Dalia Sdomaitienė (Joniškis), Benediktas Jankauskas (Kaunas), Česlovas Mažeika (Kaunas), Stasys Gražiauskas (Klaipėdos r.), Marijus Čekavičius  (Kražiai), Diana Gendvilienė (Plungė).

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

1. Dėl ŽKD veiklos informacinės sklaidos;
2. Dėl apdovanojimo „Žemaitijos šlovės žvaigždė“ nuostatų papildymo;
3. Dėl žemaičių kalbos gramatikos išleidimo;
4. Dėl Žemaičių dienų organizavimo 2016 m.; 
5. Dėl „Durbės mūšio“ paminklo pastatymo Telšiuose;
6. Dėl ŽKD įstatų koregavimo;
7. Dėl Žemaitijos himno sukūrimo;
8. Kiti klausimai.

SVARSTYTA

1. Dėl ŽKD veiklos informacinės sklaidos.
Pristatė Stasys Kasperavičius, Linas Šedvilas, Jonas Grušas
Susirinkimo nariams priminta, kad nemokamą ŽKD skyrių veiklos viešinimą galima vykdyti per interneto svetainę www.zkd.lt, kurioje yra galimybė skelbti platesnę informaciją su nuotraukomis. Trumpas žinutes ir naujienas galima skelbti  Žemaičių kultūros draugijos profilyje Facebooke.
 Kalbėta, kad draugijos skyriai informaciją siunčia labai vangiai, todėl dar kartą paraginti aktyviau informaciją skelbti.

Siūlyta - dėl skelbimų svetainėje www.zkd.lt  kreiptis į Joną Grušą, e.paštas  grusos.juons@gmail.com; dėl skelbimų Facebook profilyje „Žemaičių kultūros draugija“ kreiptis  Liną Šedvilą, e. paštas zemaitija@gmail.com  

2. Dėl apdovanojimo „Žemaitijos šlovės žvaigždė“ nuostatų papildymo.
Pristatė Edmundas Žalpys
Klausimą pristatęs apdovanojimo iniciatorius E.Žalpys kalbėjo, kad  pagal pirminius apdovanojimo nuostatus jo steigėjais yra savivaldybės ir ŽKD. Patirtis parodė, kad apdovanojimo nuostatams trūksta išbaigtumo, todėl kyla problema kas ir kokia tvarka turi svarstyti kandidatūras ir kas turi jas tvirtinti. Tam  reikalinga nuostatus koreguoti. Siūlyta procedūrą supaprastinti 
Susirinkime dalyvavusių nuomone, kad apdovanojimas būtų svaresnis ir labiau viešinamas, būtų prasminga, kad rajonuose kandidatūras svarstytų ir tvirtintų ne tik merai, bet ir savivaldybių tarybos, taip pat ŽKD prezidiumas.

Nutarta – nuostatus papildyti, suderinti su  ŽKD prezidiumo nariais ir ŽKD skyrių pirmininkais, ir tik po to juos tvirtinti. 

3. Dėl „Žemaičių kalbos gramatikos“ išleidimo.
Pristatė Stasys Kasparavičius 
Klausimą turėjęs pristatyti leidinio autorius doc. dr. Juozas Pabrėža  į susirinkimą atvykti negalėjo.

Nutarta –  nedalyvaujant prelegentui, klausimo svarstymą atidėti sekančiam prezidiumo posėdžiui. 
4.  Dėl renginio „Pasaulio žemaičių dienos“ organizavimo 2016 m. 
Pristatė Edmundas Žalpys
2016 m. liepos mėnesį planuojama surengti Pasaulio žemaičių dienas. 2014-08-16 Telšiuose vykusio ŽKD posėdžio nariams pritarus, idėjos autorius E. Žalpys buvo patvirtintas šio renginio organizavimo sekcijos atstovu. Pasak E.Žalpio, numatyta, kad pagrindiniu šventės miestu taps Telšiai, tačiau renginiai galėtų vykti ir kituose Žemaitijos miestuose. Šventės iniciatorius pasakojo, kad dėl besibaigiančio ir naujai prasidedančio rinkiminio laikotarpio nepavyko nuveikti svarbesnių darbų. Kol kas nepavyko sutelkti ir renginio organizatorių. Tai daryti iš ŽKD skyrių pasisiūlė tik du asmenys. ŽKD prezidiumo susirinkimo dalyviams paklausus kokie renginiai vyks, paminėta, kad šiuo metu yra sutarta tik dėl vieno renginio   Pasaulio žemaičių dailės parodos, kuri, pasak kalbėtojo, bus surengta Plungėje ir Telšiuose. 

Siūlyta – ŽKD skyriams paskirti savo atstovus šventei organizuoti. 

5. Dėl „Durbės mūšio“ paminklo pastatymo Telšiuose. 
Pristatė Algirdas Žebrauskas
Durbės mūšiui įamžinti skirto paminklo idėjos autorius architektas A. Žebrauskas pasakojo, kad paminklo kūrimo darbai vyksta, nors pilnam projekto įgyvendinimui lėšų vis dar trūksta. Projekto sąmatą sudaro 100 tūkst. eurų. Šiuo metu yra 67 rėmėjai, skyrę paminklo sukūrimui po 600 eurų. Prie Durbės mūšio įamžinimo kviečiamos prisidėti Žemaitijos savivaldybės, Lietuvos mokyklų bendruomenės. Tikimasi, kad lėšos bus surinktos, o darbai padaryti laiku. 2015 m. rugsėjo mėnesį paminklas turėtų būti atidengtas. 

Architektas dar kartą kreipėsi pagalbos į ŽKD skyrius, padėti surasti bent po du rėmėjus. Priminta, kad rėmėjai bus įamžinti ant rėmėjų juostos.

6. Dėl ŽKD įstatų papildymo 
Pristatė Vacys Vaivada
Pranešėjas V. Vaivada informavo apie jau padarytus įstatų pakeitimus, juos pristatė ir kvietė visus įsijungti į darbą. ŽKD nuostatai turi būti parengti, skyrių apsvarstyti ir suderinti iki sekančio visuotinio ŽKD suvažiavimo.

Nutarta – ŽKD nuostatų projektą išsiųsti ŽKD skyriams e. paštu, kad šie galėtų pateikti  pasiūlymus.  

7. Dėl Žemaitijos himno sukūrimo. 
Pristatė Stasys Kasparavičius
2014-08-16 Telšiuose vykusio prezidiumo susirinkimo metu buvo pasiūlyta organizuoti Žemaitijos himno sukūrimą. Tam buvo sudaryta komisija. Kol kas ši komisija jokių pasiūlymų nepateikė. Nutarta himno sukūrimo klausimą perkelti į kitą posėdį.

8. Kiti klausimai.
8.1. Vacys Vaivada informavo, kad 2015-02-25 Žemaičių kultūros draugija paskelbė atvirą laišką, kuriame išdėstė savo poziciją ir požiūrį į Lietuvoje veikiančios VŠĮ „Būkime vieningi“ veiklą. Jame sakoma: „(...) Žemaičių kultūros draugija, jungianti 27 Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje veikiančias visuomenines kultūros  organizacijas, pareiškiame, kad VŠĮ „Būkime vieningi“ neturi jokių bendros veiklos sąlyčio taškų, kad ji niekada nebuvo įgaliota ir neturi teisės kalbėti visų žemaičių ar Žemaitijos vardu. Ši organizacija išreiškia tik savo nuomonę, ir privalo už ją prisiimti visą atsakomybę.
Pabrėžiame, kad Žemaitijoje ir už jos ribų veikiančios žemaitiškos nevyriausybinės organizacijos, kurias jungia Žemaičių kultūros draugija, yra nepolitinės, o jų veiklos tikslai yra nukreipti į krašto istorijos, kultūros, tradicijų ir paveldo puoselėjimą“. 
8.2. Vacys Vaivada taip pat kreipėsi į ŽKD prezidiumo susirinkimo narius, primindamas, kad Etninės kultūros globos tarybos inicijuota ŽKD kurį laiką dalyvavo Lietuvos regionų ribų svarstyme. Kalbėjusysis draugijai siūlė daugiau šiuose svarstymuose nebedalyvauti, o galutinai perduoti šią iniciatyvą Etninės kultūros globos tarybos kompetencijai. 
8.3. KD Mažeikių skyriaus pirmininkas G. Gricius  kalbėjo apie skyriaus veiklą. Pasakojo apie žemaičių baikerių klubo įregistravimą. Vykdomus savanorių įamžinimo darbus: surastas reikiamas akmuo, laukiama tinkamų oro sąlygų, kad jį būtų galima nuvežti į vietą
8.4. Linas Šedvilas pristatė žemaitišką laikraštį „Ruoda“, kuriame skelbiami tarmiškai parašyti tekstai, įvairių įmonių reklama. Jo leidėjas – vilnietis Linas Malinauskas. Kalbėtojas prašė geranoriškai vertinti šį leidinį, nors jame publikuojamas tekstas spausdinamas  nesilaikant Lietuvoje pripažintos žemaičių patarmių rašybos reikalavimų. 
ŽKD nariai leidėjui prašė perduoti, kad jie vertina atliekamą darbą, tačiau yra tvirtos nuomonės, kad laikraštis turėtų būti leidžiamas laikantis mokslininkų dialektologų A. Girdenio ir J. Pabrėžos parengtos žemaičių patarmių rašybos normų, kurios buvo paskelbtos specialiu leidiniu, o šiuo metu  nors yra rengiamos antram papildytam leidimui, yra viešai prieinamos interneto erdvėje   Žr.  „Žemaičių patarmės, rašybos pagrindai“ http://samogitia.mch.mii.lt/KALBA/raspamatai.lt.htm 

Pirmininkas Stasys Kasparavičius

Sekretorė Jolanta Skurdauskienė


Žemaičių kultūros draugijos prezidiumo posėdžio, vykusio 2014-08-16, Telšiuose

NUTARIMAI

1. Dėl Žemaitijos regiono atributikos naudojimo. 
Žemaitijos regiono simbolika   herbas, jo variantas su laikytojais ir vėliava - yra  aprobuoti Lietuvos heraldikos komisijos 1994 m. ir 1999 m., todėl gali būti keičiami tik Lietuvos Respublikoje įstatymų ir teisės aktų numatyta tvarka. Žemaičių kultūros draugija nepritaria savavališkam herbo variantų interpretavimui ir atsiriboja nuo moksliškai pagrįstų heraldinių ženklų iškraipymo, taip pat siūlo susilaikyti nuo nepamatuotų bandymų, nepadedančių reprezentuoti Žemaitiją kaip vieningą kultūrinį, istorinį regioną, o atvirkščiai – įnešančių bereikalingos sumaišties. 

2. Dėl Žemaitijos istorinio, etnokultūrinio regiono.
Žemaičių kultūros draugija savo veikloje yra atkreipusi LR atsakingų institucijų dėmesį dėl būtinybės skirti ypatingą dėmesį nacionalinio, tautinio, etninio tapatumo puoselėjimui, siekiant užtikrinti LR tradicinių materialinių ir dvasinių kultūros vertybių, o tuo pačiu ir tapatumų, išsaugojimą. ŽKD prezidiumas 2014-08-16 Telšiuose vykusio posėdžio metu, pritardamas 2013 m. Sedoje vykusio ŽKD suvažiavimo nuostatoms, pabrėžė, kad istoriniu, etnokultūriniu pagrindu susidariusių regionų formavimas yra valstybės politinių organizacijų ir už tai atsakingų valstybės institucijų uždavinys. Artėjant Etnografinių regionų metams ŽKD dar kartą atkreipia dėmesį į istoriniu pagrindu susiformavusių etnokultūrinių regionų svarbą ne tik valstybės ekonominiame, bet ir dvasiniame gyvenime, tapatumų išsaugojime. Draugija  į atsakingų už regioninės politikos formavimą valstybės institucijų veiklą pasirengusi įsijungti konsultavimo forma. Valstybės regioninės politikos klausimais ŽKD privalo konsultuotis su prie LR Seimo veikiančia Etninės kultūros globos taryba.

3. Dėl pasaulio žemaičių dienų organizavimo ir įgalioto asmens skyrimo.
Žemaičių kultūros draugija pritaria Pasaulio žemaičių dienų organizavimui 2016 m. Telšiuose. Renginiui organizuoti draugijos  įgaliotu asmeniu skiriamas Edmundas Žalpys. 

4. Dėl Durbės mūšio įamžinimo
Žemaičių kultūros draugija pritaria Durbės mūšio įamžinimui skirto paminklo statybai Telšiuose. Pritaria ketinimui kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimą dėl atmintinos dienos liepos 13-ąją įteisinimo. Sutinka su iniciatyva paminklo atidarymo metu surengti mokslinę istorikų konferenciją bei iniciatyva šios konferencijos medžiagos pagrindu kreiptis į Švietimo ir  Kultūros ministerijas dėl adekvataus Durbės mūšio reikšmės Lietuvos ir rytų Pabaltijo istorijai įvertinimo, edukacinės ir informacinės sklaidos. 

Arch. A. Žebrauskas kreipėsi į ŽKD skyrius pagalbos, organizuojant projekto pristatymą Žemaitijos miestuose bei ieškant paminklo pastatymo rėmėjų. Pirmininkas Stasys  Kasparavičius 


ŽEMAIČIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS ĮSTATAI
(priimti 1996-01-06 Telšiuose įvykusiame III ŽKD suvažiavime)

1. Bendroji dalis.
1.1. Žemaičių kultūros draugija yra Lietuvos Respublikos piliečių savanoriška, savarankiška, nepolitinė visuomeninė organizacija (toliau - ŽKD), vienijanti įvairių tautybių, religijų bei pažiūrų žmones, besidominčius Žemaitijos krašto praeitimi bei šiandiena, puoselėjančius šio krašto kultūrą ir tradicijas. Draugijos nariai gali būti tiek žmonės, kilę iš Žemaitijos, tiek ir iš kitų vietų, bet pripažįstantys ŽKD įstatus bei dalyvaujantys jos veikloje.
1.2. ŽKD yra juridinis asmuo, turi savo balansą, antspaudą, atsiskaitomąją bei valiutinę sąskaitas viename iš Lietuvoje įregistruotų bankų, gali turėti ir vieną valiutinę sąskaitą bet kurioje kitoje valstybėje, turi savo simbolį - stilizuotą mešką įvairios konfigūracijos formose.
1.3. ŽKD savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Visuomeninių organizacijų įstatymu, kitais Lietuves Respublikos įstatymais ir šiais Įstatais.
1.4. ŽKD veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.5. ŽKD bendradarbiauja, kartu dirba su kitomis Žemaitijos krašto praeitį ir dabartį tyrinėjančiomis, Žemaitijos kultūros tradicijas puoselėjančiomis visuomeninėmis organizacijomis ir institucijomis.
1.6. ŽKD būstinė yra Muziejaus 31, Žemaičių "Alkos" muziejus Telšiuose.

2. ŽKD tikslai. uždaviniai ir veiklos kryptys.

ŽKD svarbiausias tikslas - kelti Žemaičių kultūrą, istorinę sąmonę, stiprinti nepriklausomą vieningą Lietuvos valstybę.

ŽKD pagrindinės veiklos kryptys:
2.1. ŽKD telkia kultūros ir mokslo baruose dirbančius kultūros, švietimo, meno ir mokslo bei kitų sričių specialistus.
2.2. ŽKD skatina ir remia draugijos narių kūrybinę iniciatyvą, pilietinę atsakomybę.
2.3. ŽKD propaguoja Žemaičių kultūrą Lietuvoje ir pasaulyje.
2.4. ŽKD rūpinasi Žemaitijos kultūros paveldu, žymiausius Žemaitijos istorijos įvykius ir asmenybes įamžinančių paminklų statyba, jų priežiūra visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2.5. ŽKD rūpinasi draugijos narių ir visų Žemaitijos istorija ir dabartimi besirūpinančių, jos kultūros tradicijas puoselėjančių žmonių švietimu, rengia jiems konferencijas, ekspedicijas, mokymus, leidžia periodinius ir neperiodinius leidinius, remia žemaičių ir lietuvių kalbomis leidinių apie Žemaitija ir jos žmones leidybą, žemaitiškas radijo ir televizijos laidas.
2.6. ŽKD bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių mokslo institucijomis, organizacijomis bei atskirais asmenimis, tyrinėjančiais Žemaitijos praeitį ir dabartį.
2.7. ŽKD remia Žemaičių akademijos veiklą, kartu su ja organizuoja ekspedicijas, konferencijas, knygų ir kitų periodiniu leidinių bei kitų spaudinių leidybą, rūpinasi kultūros paveldo išsaugojimu, Žemaičių kultūros draugijos Informacinio kultūros centro veikla.
2.8. ŽKD atlieka kitą darbą, reikalingą Žemaičių kultūros paveldo išsaugojimui, krašto tradicijoms puoselėti, istorinei atminčiai gaivinti, rūpinasi žemaičių ir jų vaikų Lietuvoje ir užsienyje žemaitiško mentaliteto ugdymu.

3. ŽKD nariai, jų teisės ir pareigos.

3.1. ŽKD sudaro tikrieji nariai, jaunieji nariai ir garbės nariai.
3.2. ŽKD tikraisiais nariais gali būti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kuriems yra sukakę 18 metų, kurie pritaria ŽKD tikslams ir uždaviniams, pagrindinėms veiklos kryptims, pripažįsta šiuos Įstatus ir aktyviai dalyvauja ŽKD veikloje, nepriklausomai nuo jų tautybės, religijos bei politinių pažiūrų.
3.3. Prašymas priimti į ŽKD įteikiamas ŽKD skyriui, bendrijai ar ŽKD prezidiumui. Prašymą svarsto ŽKD skyrius, bendrija ar ŽKD prezidiumas posėdžiuose. Sprendimas priimamas posėdyje dalyvaujančių narių paprasta balsų dauguma.
3.4. ŽKD į savo veiklą įtraukia ir jaunimą. Jaunaisiais draugijos nariais gali būti ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus asmenys. Jie į ŽKD veiklą priimami ta pačia tvarka, kaip ir tikrieji nariai, tačiau jaunieji nariai neturi balsavimo teisės ŽKD suvažiavimuose, skyrių, bendrijų, tarybų posėdžiuose, nerenkami į vadovaujančius ŽKD organus.
3.5. ŽKD garbės nario vardą suteikia ŽKD prezidiumas asmenims už jų didelius nuopelnus Žemaičių kraštui ir aktyvų dalyvavimą ŽKD veikloje.
3.6. ŽKD tikrieji nariai turi šias teises:
3.6.1. Dalyvauti ŽKD skyrių, bendrijų posėdžiuose, ŽKD suvažiavimuose su sprendžiamojo balso teise;
3.6.2. Rinkti ir būti išrinktam į visus ŽKD valdymo organus;
3.6.3. Gauti informaciją apie visus ŽKD renginius ir juose dalyvauti;
3.6.4. Teikti pasiūlymus ir pageidavimus visais ŽKD veiklos klausimais;
3.6.5. Išstoti iš ŽKD.
3.7. Tikrasis ŽKD narys privalo:
3.7.1. 3.7.1. Laikytis ŽKD įstatų;
3.7.2. 3.7.2. Mokėti nario mokestį;
3.7.3. 3.7.3. Dalyvauti ŽKD veikloje;
3.7.4. 3.7.4. Vykdyti ŽKD valdymo organų pavedimus.
3.8. Narystė ŽKD pasibaigia:
3.8.1. Nesumokėjus nario mokesčio daugiau kaip tris metus;
3.8.2. Išstojus iš ŽKD, prieš tai raštu įspėjus ŽKD skyriaus, bendrijos vadovaujančius organus arba ŽKD prezidiumą apie narystės nutraukimą;
3.8.3. Jei ŽKD narys nesilaiko įstatų, nedalyvauja draugijos veikloje, jis gali būti pašalintas iš draugijos narių ZKD skyriaus ar bendrijos tarybos posėdžio narių paprasta balsų dauguma. Jei asmuo su pašalinimu nesutinka, jis turi teisę per du mėnesius nuo tos dienos, kai jam buvo įteiktas pranešimas apie pašalinimą, apskųsti šį nutarimą ŽKD prezidiumui. Gavus šį pareiškimą, skyriaus, bendrijos posėdžio nutarimas dėl pareiškėjo pašalinimo iš ŽKD narių ir pašalintojo įgaliojimai sustabdomi iki artimiausio ŽKD prezidiumo posėdžio. ŽKD prezidiumo nutarimas yra galutinis ir neapskundžiamas; 
3.8.4. Išstojus iš ŽKD, nario mokesčiai ar kitaip ŽKD perduotos lėšos, turtas negražinamas;
3.8.5. ŽKD narių sąrašai tvarkomi ŽKD skyriuose ir bendrijose, kasmet informacija apie narių skaičių, pasikeitimus ir narių sąrašai perduodami į ŽKD centrą Telšiuose. Su šiais sąrašais turi teisę susipažinti kiekvienas ŽKD narys. Sąrašus ŽKD centre tvarko ŽKD sekretoriato vedėjas.
3.9. ŽKD garbės narių teisė - gauti pilną informaciją apie ŽKD veiklą, nemokamai dalyvauti jos renginiuose.

4. ŽKD struktūra ir valdymas.
4.1. ŽKD aukščiausias valdymo organas yra ŽKD suvažiavimas.
4.2. ŽKD suvažiavimas šaukiamas ŽKD prezidiumo iniciatyva ne rečiau, kaip vieną kartą per tris metus, iš anksto ne vėliau, kaip prieš keturias savaites viešai pranešus apie jo sušaukimo laiką, vietą ir darbotvarkę.
4.3. Neeiliniai ŽKD suvažiavimai šaukiami ŽKD prezidiumo 2/3 balsų narių nutarimu arba vienam trečdaliui ŽKD skyrių, bendrijų narių pareikalavus. Apie neeilinį suvažiavimą pranešama ne vėliau kaip prieš savaitę ir šiame suvažiavime nagrinėjami tik tie klausimai, dėl kurių buvo sušauktas suvažiavimas.
4.4. ŽKD suvažiavimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai į suvažiavimą deleguotų ŽKD skyrių ir bendrijų narių. Delegavimo norma – ne mažiau kaip vienas nuo penkių tikrųjų narių.
4.5. ŽKD suvažiavimams pirmininkauja ŽKD pirmininkas, kai jo nėra, pavaduotojas arba suvažiavime atviru balsavimu paprasta balsų dauguma išrinktas asmuo.
4.6. ŽKD suvažiavimo nutarimai priimami paprasta suvažiavime dalyvaujančių tikrųjų narių balsų dauguma, išskyrus Įstatų priėmimo, jų pakeitimo ar papildymo ir ŽKD veiklos baigimo klausimais, kurie sprendžiami suvažiavime dalyvaujančių tikrųjų narių 2/3 balsų dauguma.
4.7. ŽKD suvažiavimas:
4.7.1. Priima, keičia, papildo Įstatus;
4.7.2. Renka ŽKD prezidiumą, revizijos komisiją, aptaria veiklą per ataskaitinį laikotarpį, numato veiklos kryptis ateičiai;
4.7.3. Sprendžia ŽKD veiklos pasibaigimą; 
4.7.4. 4.7.4.Svarsto kitus ŽKD veiklos klausimus.
4.8. ŽKD prezidiumas išrenkamas iš tokio narių skaičiaus, kokį nustato suvažiavimas. Prezidiumas renkamas trejiems metams atviru balsavimu (jei suvažiavimas paprasta balsų dauguma nutaria, kad balsuojama slaptai, tai prezidiumas renkamas slaptu balsavimu) paprasta balsų dauguma. Prezidiumo posėdžiai šaukiami ne rečiau, kaip vieną kartą per ketvirtį arba kai to pareikalauja 2/3 prezidiumo narių.
4.8.1. Į ŽKD prezidiumą išrenkama po vieną atstovą iš kiekvieno ŽKD skyriaus, bendrijos, sekcijos, ŽKD įsteigtų įmonių, fondų, kultūros centrų ir dar papildomai septynių suvažiavime pasiūlytų asmenų.
4.9. ŽKD prezidiumas:
4.9.1. Sušaukia ŽKD suvažiavimą ir sudaro jo darbotvarkę;
4.9.2. Renka ŽKD pirmininką, pavaduotoją, tvirtina sekretoriatą, ŽKD sekcijų vadovus, įkuria ŽKD sekcijas, nustato tikrųjų narių mokesčio dydį;
4.9.3. Pateikia ŽKD suvažiavimui savo veiklos ataskaitą;
4.9.4. Vykdo ŽKD suvažiavimo nutarimus; 
4.9.5. Svarsto revizijos komisijos informacijas;
4.9.6. Įvairiems konkretiems darbams atlikti, uždaviniams spręsti sudaro komisijas arba darbo grupes;
4.9.7. Tvirtina naujus ŽKD struktūrinius padalinius;
4.9.8. Tvirtina ŽKD sekretoriato vadovą (vedėją), samdomų sekretoriato darbuotojų etatus, nustato sekretoriato darbuotojų ir ŽKD pirmininko, kitų ŽKD samdomų, skiriamų darbuotojų atlyginimų dydį;
4.9.9. Suteikia garbės narių vardus;
4.9.10. Sprendžia kitus einamuosius ŽKD veiklos klausimus ir uždavinius.
4.10. ŽKD prezidiumo posėdžiams pirmininkauja ŽKD pirmininkas ar pavaduotojas, o jei jų nėra, tai kitas posėdžio metu paprasta dalyvaujančių narių balsų dauguma išrinktas prezidiumo narys.
4.11. ŽKD pirmininkas vadovauja ŽKD prezidiumo veiklai, šaukia prezidiumo posėdžius, pasirašo ŽKD dokumentus, atstovauja ir reprezentuoja ŽKD. Pirmininkui nesant, jo pareigas atlieka pavaduotojas ar kitas pirmininko įgaliotas prezidiumo narys.
4.12. ŽKD sekretoriatas - nuolat veikiantis, ŽKD - jos prezidiumą aptarnaujantis padalinys, kuris suformuojamas iš laisvai samdomų etatinių ir savanoriškai draugijos veikloje pareiškusių norą dalyvauti neetatinių darbuotojų. Sekretoriatui vadovauja sekretoriato vedėjas. 
4.13. ŽKD prezidiumo ūkinę - finansinę veiklą kontroliuoja ŽKD revizijos komisija, kuri už savo veiklą atsiskaito ŽKD suvažiavimui. Revizijos komisija tikrina, kaip laikomasi ŽKD įstatų, ŽKD prezidiumo posėdžių bei ZKD suvažiavimų nutarimų.
4.14. Revizijos komisija iš 3 asmenų renkama ŽKD suvažiavime 3 metams.
4.15. ŽKD struktūriniai padaliniai - miestuose ir rajonuose veikiantys ŽKD skyriai ir bendrijos - steigiami administraciniu - teritoriniu principu ir kitokiu pagrindu įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams spręsti. ŽKD sekcijos sudaromos iš konkrečios veiklos specialistų ar asmenų, besidominčių šia veiklos sritimi, ir veikia savarankiškai, vadovaudamosi šiais įstatais.
4.16. Įsisteigusius naujus skyrius, bendrijas, klubus, sekcijas tvirtina ŽKD prezidiumas, gavęs pranešimą apie naujo struktūrinio padalinio įsteigimą ir prašymą tokį struktūrinį padalinį patvirtinti. Svarstant šį klausimą, prezidiumo posėdyje dalyvauja susikūrusio struktūrinio padalinio atstovas.
4.17. ŽKD miestų ir rajonų skyriai, bendrijos, kiti struktūriniai padaliniai, nusprendus ŽKD prezidiumui, gali būti juridiniai asmenys, turėti savo veiklos programą, sąskaitas bankuose.
4.18. Savo veikloje ŽKD skyriai ir kiti struktūriniai padaliniai vadovaujasi šiais Įstatais, ŽKD prezidiumo ir ŽKD suvažiavimo nutarimais.
4.19. ŽKD skyriai ir bendrijos bei kiti struktūriniai padaliniai išrenka savo pirmininką ar seniūną, vykdo finansinę ūkinę veiklą pagal jų pačių sudaromas sąmatas.
4.20. Įsteigus juridinio asmens statusą turintį ŽKD miesto, rajono skyrių, bendriją, ŽKD prezidiumas ne vėliau, kaip per 15 dienų nuo įsteigimo raštu praneša Teisingumo ministerijai, įregistravusiai ŽKD įstatus, ir savivaldybės, kurios teritorijoje yra draugijos skyriaus ar bendrijos buveinė, vykdomajai institucijai.
4.21. Miestų ir rajonų ŽKD skyrių ir bendrijų bei kitų struktūrinių padalinių veikla, prieštaraujanti tiems Įstatams, nutraukiama ŽKD prezidiumo arba suvažiavimo nutarimu, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė balso teisę turinčių ŽKD prezidiumo narių arba suvažiavimo dalyvių. Pasibaigus struktūrinio padalinio veiklai, likęs jo turtas ir lėšos, atsiskaičius su šio struktūrinio padalinio kreditoriais, asmenimis, dirbusiais jame pagal sutartis paskirstomas likviduoto struktūrinio padalinio nariams, kurių narystė struktūrinio padalinio likvidavimo momentu buvo fiksuota. Turto paskirstymo klausimus sprendžia ŽKD prezidiumo sudaryta likvidacinė komisija, kurioje privalo būti bent vienas ŽKD prezidiumo narys.
4.22. Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka ŽKD gali steigti įvairias ŽKD įmones, fondus, redakcijas, kultūros centrus.

5. 5.ŽKD lėšų ir pajamų šaltiniai, nuosavybė. 
5.1. ŽKD lėšas sudaro:
5.1.1. Narių mokesčiai, kurių dydį nustato ŽKD suvažiavimas. 10 procentų surinktų nario mokesčių kasmet ŽKD skyriai ir bendrijos perveda į ŽKD prezidiumo atsiskaitomąją sąskaitą;
5.1.2. Fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;
5.1.3. Lietuvos ir užsienio nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos ( paaukotos) lėšos;
5.1.4. Kredito įstaigų palūkanos už saugomas ŽKD lėšas; 
5.1.5. Skolinto kapitalo lėšos;
5.1.6. Lėšos, gautos iš leidybinės veiklos ir iš ŽKD prezidiumo įsteigtų įmonių, fondų, kultūros centrų gautų pajamų;
5.1.7. Kitos tesėtai gautos lėšos, reikalingos ŽKD veiklos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
5.2. ŽKD nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės, taip pat kitas turtas, reikalingas įstatuose numatytai veiklai organizuoti, jeigu šis turtas įsigytas iš savų lėšų arba gautas kitu teisėtu būdu.
5.3. ŽKD turtas naudojamas tik ŽKD numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

6. ŽKD veiklos pasibaigimas.
6.1. ŽKD veikla pabaigiama aukščiausio valdymo organo – ŽKD suvažiavimo nutarimu, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 skyrių ir bendrijų į suvažiavimą deleguotų tikrųjų narių, ir jei už šį nutarimą balsavo ne mažiau kaip 2/3 suvažiavimo dalyvių, ŽKD gali būti likviduota Lietuvos Respublikos įstatymais numatytos valstybės institucijos sprendimu.
6.2. Visus klausimus, susijusius su ŽKD veiklos baigimu, sprendžia ŽKD suvažiavimo išrinkta likvidacinė komisija.
6.3. Sprendimą dėl ŽKD reorganizavimo turi teisę priimti tik ŽKD suvažiavimas. Šio sprendimo įgaliojimo tvarka tokia pat, kaip ir sprendžiant klausimą dėl jos veiklos pasibaigimo.
6.4. ŽKD struktūrinis padalinys, taip pat ir turintis juridinio asmens teises, turi teisę atsiskirti nuo ŽKD. Atsiskyrus padaliniui, jį atstovaujantis asmuo ne vėliau, kaip per 5 dienas nuo sprendimo atsiskirti priėmimo praneša raštu apie tai ŽKD prezidiumui, taip pat savivaldybės, kurios teritorijoje yra šio struktūrinio padalino buveinė, vykdomajai institucijai. Nuo sprendimo atsiskirti priėmimo dienos šis struktūrinis padalinys netenka savo ankstesnio pavadinimo ir simbolikos. Atsiskyrusio struktūrinio padalinio turtas pereina jo žinion. 
6.5. Pasibaigus ŽKD veiklai, turto dalis, likusi, atsiskaičius su ŽKD kreditoriais, asmenimis, dirbusiais ŽKD pagal darbo sutartis, perduodama Žemaičių "Alkos" muziejui.


© 2011 - 2020 Žemaičių kultūros draugija. Visos teisės saugomos.